flaga UE
Polityka prywatności
Niniejsza Polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Dane osobowe przetwarzane są przez: ARRA GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Głogowie, przy ul. Piastowskiej 5, tel. +48535507071
2. Dane inspektora ochrony danych: Sylwester Krawczyk, adres e-mail: iod@arra.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej „RODO”.
4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
6. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail

Przetwarzanie odbywa się w celu prowadzenia korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przetwarzane są dane osobowe przekazane przez Państwa w korespondencji mailowej w tym m.in.: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Odbiorcami danych osobowych są adresaci korespondencji e-mail. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym. Mogą mieć do nich również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
Dane mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko jeśli adresat konkretnej wiadomości korzysta z dostawców usług e-mailowych w takim państwie. Dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Dane będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja. W przypadku korespondencji przekładającej się na dalszą współpracę dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić administratorowi kontakt e-mailowy z daną osobą.

Dane zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych

1. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze(prowadzenie dokumentacji księgowej) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.
2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczone na fakturach i innych dokumentach księgowych.
3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe.
Podanie danych jest konieczne do realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Dane osobowe kierowców, przewoźników, załadowców, wyładowców, spedytorów, odbiorców i adresatów zleceń w procesach transportowych i spedycyjnych

1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania umowy oraz prawnie uzasadnionych interesów administratora (obsługi podróży służbowych, organizacji czynności transportowych i spedycyjnych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
2. Przetwarzane mogą być następujące dane: imię i nazwisko ww. osób, dane dokumentów, numer kontaktowy, numery rejestracyjne pojazdów, pozycja i przebyta trasa, lokalizacja oraz inne dane związane ze zleceniami transportowymi i spedycyjnymi.
3. Administrator może przekazywać dane klientom i kontrahentom, w zakresie związanym z obsługą zleceń transportowych i spedycyjnych (inne firmy transportowe i spedycyjne, załadowcy i wyładowcy, nadawcy i odbiorcy ładunków, przewoźnicy promowi, hotele itp.). Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także zewnętrzne firmy księgowe i kancelarie prawne. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
4. Część klientów i kontrahentów administratora może mieć siedziby poza krajami Unii Europejskiej – wtedy mogą oni otrzymywać dane ww. osób w zakresie i na zasadach określonych w pkt 3 powyżej. W takim zakresie stosuje się art. 46 ust. 2 lit. c lub d albo art. 49 ust. 1 lit. b lub c RODO. Obowiązujące w tych krajach przepisy o ochronie danych osobowych mogą być mniej restrykcyjne niż unijne. Poza tym dane nie będą przekazane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe.
6. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od zleceniodawców, klientów, kontrahentów, kierowców lub od współpracujących z nami firm transportowych i spedycyjnych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeśli dane mają służyć zawarciu umowy, w szczególności świadczeniu przez Administratora usług spedycji, ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.

Dane osobowe przetwarzane na profilach administratora na portalach społecznościowych

1. Przetwarzanie odbywa się w celu utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami na portalach społecznościowych administratora znajdujących się pod adresem: https://www.facebook.com/arratransport/ oraz https://www.instagram.com/arra_group_poland/, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
2. Przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach.
3. Dane będą dostępne dla dostawcy danego portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portalu społecznościowego muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne.
5. Dane będą przechowywane przez okres, w którym użytkownik będzie śledził administratora bądź do momentu zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja prowadzona za pomocą portalu.
6. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe zawarte w procesach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne)

1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w spółce.
2. Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą serwisu prowadzonego przez eRecruitment Solutions sp. z o.o. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania nam oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji lub przez jeden rok od złożenia aplikacji (jeżeli aplikant wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do „przyszłych rekrutacji”).
4. Podanie danych osobowych nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Dane osobowe zbierane w ramach działania monitoringu wizyjnego

1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108), a monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
2. Przetwarzane są następujące dane: wizerunek osób na terenie objętym monitoringiem.
3. Dane osobowe mogą być ujawnione odpowiednim służbom w przypadku zarejestrowania przestępstwa lub uszkodzenia mienia. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Dane przechowywane będą przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Pliki cookie (ciasteczka)

1. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystanie z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m.in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.
2. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Podsumowanie

1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniem osób trzecich.
2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

logo1
logo2
logo3
ARRA GROUP SP. Z O.O. SP. K. REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ "EKSPANSJA ARRA GROUP NA RYNKI ZAGRANICZNE POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU DZIAŁAŃ EKSPORTOWYCH" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - LUBUSKIE 2020, OŚ 1. GOSPODARKA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.4. PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1. PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP - PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT. WARTOŚĆ PROJEKTU: 467 638,95 ZŁ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 234 652,39 ZŁ